Algemene voorwaarden
 


ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.
Geldend tussen de besloten vennootschap ALPRO VUGHT B.V. Kempenlandstraat 21 te Vught (5262 GK), en haar opdrachtgevers en afnemers. Gedeponeerd ter Griffie van de arrondissement-Rechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 9 oktober 1991.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop-
en aannemingsovereenkomsten en andere overeenkomsten, te verrichten
respectievelijk verrichte werkzaamheden en door opdrachtnemer aan haar
opdrachtgever aangeboden, respectievelijk verkochte goederen met derzelver
onderdelen.

ARTIKEL 1 - AANBIEDINGEN.
A.  Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer, in welke vorm dan  ook
    gedaan, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en gebaseerd op
    eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens.
B. Alle opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting.
C. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met personeelsleden van
    opdrachtnemer die geen procuratie hebben, binden opdrachtnemer niet, tenzij
    deze afspraken schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden
    bevestigd.
D. ledere aanbieding dient als een geheel te worden beschouwd.
E. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn en blijven eigendom van
    opdrachtnemer en mogen zonder haar toestemming niet aan derden worden
    doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

ARTIKEL 2 - WIJZIGING IN DE OPDRACHT.
Eventueel na het tot standkomen van de overeenkomstig gemaakte aanvullende
afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien opdrachtnemer
deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. Indien een dergelijke
wijziging/aanvulling hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij de prijsopgave kon
worden gerekend, worden deze kosten extra aan opdrachtgever in rekening
gebracht. Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan opdrachtgever niet het
recht op reclame, vergoeding van schade of enig ander recht.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN.
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de tijdens de offerte-
respectievelijk contractsdatum- geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale-
en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen,
wisselkoersen en van alle andere kosten. De aangeboden prijzen zijn exclusief
omzetbelasting, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. In geval van verhoging
van een of meer van de hiervoor genoemde factoren zal de offerte- respectievelijk
contractprijs dienovereenkomstig worden verhoogd, tenzij wettelijke bepalingen
terzake zulks verbieden. Betaling van een eventuele meerprijs op grond van het in
dit artikel bepaalde, zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom. Indien de
uitvoering van een opdracht op verzoek van de opdrachtgever of door het uitblijven
van gegevens of instructies of andere bij de opdrachtgever liggende oorzaak wordt
vertraagd, dan zullen alle prijzen van opdrachtnemer worden verhoogd met de
extra kosten, waaronder renteverlies, die hierdoor voor opdrachtnemer ontstaan.

ARTIKEL 4 - LEVER- EN OPLEVERINGSTERMIJNEN.
De door opdrachtnemer vermelde lever- en/of opleveringstermijnen zijn slechts
informatief en zonder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 - EIGENDOMSVOORBEHOUD.
De eigendom van door opdrachtnemer geleverde goederen gaat eerst op
opdrachtgever over op het moment dat al het aan opdrachtnemer terzake van
de levering van deze goederen verschuldigde, met inbegrip van rente en alle
kosten, door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voldaan.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID.
Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht
tot vergoeding van middellijk- of onmiddellijk geleden schade ontstaan door
overschrijding van levertijden en/of opleveringstermijnen. Opdrachtnemer is in het
bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als b.v, van
bedrijfsstillegging- vertraging- stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke
hoofde of van welke aard ook bij opdrachtgever ontstaan i.v.m, de koop of de
opdracht. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade die wordt veroorzaakt aan- of door de werking of niet-werking van het door
haar geleverde of bewerkte goed of door terzake in haar dienst zijnd personeel
toegebracht aan goederen en/of personen welke of wie ook. De aansprakelijkheid
van opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot
levering van de verkochte goederen.

ARTIKEL 7 - OVERMACHT.
Omstandigheden buiten de wil of toedoen van opdrachtnemer, welke van dien aard
zijn dat naleving van de overeenkomst redelijke wijze niet meer van haar verwacht
kan worden, geven opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of ten dele te
annuleren, zonder verplichting tot schadevergoeding. Als omstandigheden zoals
hierboven bedoeld komen zonder meer in aanmerking elke transportbelemmering
en vertraging, arbeidsstakingen of uitsluitingen, uit- en invoerverboden of
-beperkingen, brand of ongevallen en wetsbepalingen of overheidsmaatregelen.
Het bovenstaande geldt eveneens indien deze omstandigheden zich voordoen bij
de leveranciers van opdrachtnemer of bij derden die namens opdrachtnemer in
onderaanneming werkzaamheden voor haar uitvoeren.

ARTIKEL 8 - RECLAMES.
Reclames dienen door opdrachtgever binnen uiterlijk 8 dagen na de levering van
de gekochte goederen, of de oplevering van het uitgevoerde werk per aangetekend
schrijven bij opdrachtnemer te worden ingediend. Bij gebreke hiervan wordt
opdrachtgever geacht de prestatie van opdrachtnemer onvoorwaardelijk als juist te
hebben aanvaard. Verwerkte goederen worden zeker geacht te zijn goedgekeurd.
Reclames aan tussenpersonen of op andere wijze gedaan of later dan na 8 dagen
bij opdrachtnemer binnengekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen
rechtsgevolg teweeg brengen. Indien het werk gereed is en opdrachtgever geen
reclames kenbaar maakt aan opdrachtnemer, dan neemt opdrachtgever het
geleverde aan zonder enig voorbehoud. Reclames geve opdrachtgever niet het
recht om de betaling, of een gedeelte daarvan, op te schorten, terwijl compensatie
uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien de reclame door opdrachtnemer ais juist wordt
erkend zal aan opdrachtnemer de nodige tijd gegeven moeten worden om tot herstel
daarvan over te gaan. Ook reclames betreffende door opdrachtnemer toegezonden
rekeningen dienen binnen 8 dagen na verzending van de rekening door
opdrachtgever per aangetekend schrijven bij opdrachtnemer te worden ingediend.
Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht de op de factuur vermelde
hoeveelheden en de berekende prijzen enig voorbehoud te hebben goedgekeurd.

ARTIKEL 9 - BETALING.
De vorderingen van opdrachtnemer dienen te worden beschouwd als
brengschulden van opdrachtgever. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen
na de factuurdatum. Korting voor contante betaling wordt niet verleend. Indien
termijnbetalingen zijn overeengekomen, zal betaling van elke termijn geschieden
binnen 8 dagen na de vervaldatum. Alle betalingen moeten geschieden in
Nederlands wettig betaalmiddel. Indien de vordering van opdrachtnemer niet binnen
de hiervoor vermelde termijn wordt betaald, is opdrachtnemer gerechtigd de
vordering te verhogen met een rente van 1% per maand -waarbij een gedeelte van
een maand voor een volle maand wordt gerekend- ingaande 30 dagen na
factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer betaling van een
toegezonden, rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na de datum
der verzending van die rekening, is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van
bedoelde termijn aan opdrachtgever, behalve de rente, boven het factuurbedrag in
rekening te brengen alle incasso- en invorderingskosten, die door niet betaling zijn
veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke
invorderingskosten zijn door opdrachtgever in ieder geval verschuldigd wanneer
opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd,
in welk geval de buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, of
althans hetgeen daarvan nog openstaat, met een minimum van f 100,- Uit het enkel
feit dat opdrachtnemer zich van een dergelijke hulp heeft verzekerd, blijkt de grootte
van en de gehoudenheid tot betaling van deze buitengerechtelijke incasso- en
invorderingskosten. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd het factuurbedrag, voor
bijtelling van de omzetbelasting, te verhogen met 2% kredietbeperking; indien
opdrachtgever de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum betaalt, mag deze
het bedrag van de in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering brengen;
opdrachtgever verplicht zich echter om de op de factuur in rekening gebrachte
kredietbeperking aan opdrachtnemer te betalen bij voldoening van de factuur later
dan 30 dagen na de factuurdatum.

ARTIKEL 10 - ANNULERING.
Indien opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is
opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van
deze opdracht redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd
het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de
overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

ARTIKEL 11 - IN GEBREKE BLIJVEN.
Zodra opdrachtgever enige verplichting jegens opdrachtnemer uit hoofde van de
met haar gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de overeenkomst ook zonder
rechterlijke tussenkomst ontbonden, met dien verstande dat opdrachtgever aan
opdrachtnemer alle door laatstgenoemde geleden schade zal hebben te vergoeden.
Opdrachtgever zal in ieder geval geacht worden met het nakomen van zijn
verplichtingen in gebreke te zijn op de dag dat hij mocht komen te overlijden of
onder curatele mocht worden gesteld, dan wel in liquidatie mocht treden, surseance
van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaart of door derden de
aan opdrachtnemer in eigendom toebehorende goederen of geleverde installaties
-of een deel daarvan- in beslag worden genomen, in al welke gevallen het bepaalde
in artikel 9 inzake de betaling onverminderd van toepassing zal blijven.

ARTIKEL 12 - CATALOGUS/WEBSHOP.
Hiermede vervallen alle voorgaande prijsnoteringen. Alle prijzen zijn vermeld in
euro en gelden per stuk, respectievelijk per meter tenzij nadrukkelijk anders is
aangegeven. Exclusief BTW. Bij diverse artikelen is geen prijs vermeld; hier geldt
beperkt uit voorraad leverbaar. Prijs op aanvraag.
De in deze catalogus/webshop geplaatste tekst en afbeeldingen zijn niet bindend
en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Meerprijzen zijn alleen geldend bij aankoop af fabriek.
Voor eventuele drukfouten kan Alpro Vught B.V. niet aansprakelijk gesteld worden.
Artikelen en of werkzaamheden zonder voorgaand bericht, kunnen direct uit ons
leveringsprogramma worden verwijdert. Tussentijdse prijswijzigingen en/of
modelveranderingen zonder voorgaand bericht; onder voorbehoud. Al onze
artikelen zijn per stuk leverbaar. Kortingen op aanvraag.

ARTIKEL 13 - PATENT EN OCTROOIRECHT.

Enkele in deze catalogus/webshop vermelde artikelen en/of systemen zijn voorzien
van octrooirecht en/of gepatenteerde bescherming. Hiervoor geld; namaak of copiëren door derden nadrukkelijk verboden. Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd op welke wijze ook, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Alpro Vught B.V. Technische documentatie wordt u gaarne toegezonden. Al onze transacties geschieden volgens de verkoop- en leveringsvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissement-rechtbank te 's-Hertogenbosch.

  • Contactgegevens
  • ALPRO VUGHT B.V.
  • Kempenlandstraat 21
  • 5262GK Vught
  • Tel: +31(0)73 - 656 03 83  /  Fax: +31(0)73 - 656 60 95